Årsstämma


Kallelse till föreningsstämma

 

Datum och tid: Onsdag den 18 maj 2022 kl. 18:30

Lokal: Blåvingevägen 15, Huddinge

        

 

Dagordning  

  1. Öppnande  

  2. Val av stämmoordförande  

  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

  4. Godkännande av dagordningen  

  5. Val av två justerare tillika rösträknare  

  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

  7. Fastställande av röstlängd  

  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

  9. Föredragning av revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning 

18.  Förslag till ändring av stadgar (bil 1) 

19 . Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

20 . Avslutande

 
Årsredovisningen för 2021 kan hämtas på "Mitt SBC" genom att logga in på www.sbc.se eller rekvireras från styrelsen ( waldemar.sandberg@gmail.com ) ange e-postadress.

 

Med anledning av coronaviruset (Covid-19) kommer föreningsstämman att genomföras med enbart poströstning i enlighet med tillfällig lagstiftning. Fyll i bifogat formulär ”Årsstämma i Brf Skogsfåglarna 2022-05-18” och sänd det senast 2022-05-13 till

 

Brf Skogsfåglarna

c/o Anne von Sydow

Blåvingevägen 15

141 37 HUDDINGE

 

Formuläret kan även rekvireras från styrelsen

waldemar.sandberg@gmail.com ), ange e-postadress. Det kan då fyllas i, sparas och returneras varvid blanketten fungerar som anmälan till stämman.
 
Huddinge den 19 april 2022


Styrelsen Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna

Protokoll från Föreningsstämman i

Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna på

Blåvingevägen 15, Huddinge den 27 maj 2021.

Bilaga – BRF Skogsfåglarna, Årsstämma 2021-05-27, Närvaro- och Poströstlista


Restriktioner kring möten under rådande Covid-19 pandemi gör att vårt möte inte kan genomföras på sedvanligt sätt. Ny lag tillåter att mötet kan ske med deltagande av medlemmar via poströstning.  

1.     1.  Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade de närvarande välkomna till       föreningsstämman.                                                                                                                  

2.     2.  Stämman valde Anne von Sydow till stämmoordförande.

3.     3.  Stämmoordförande utsåg Bjarne Cedersand till protokollförare.

4.     4.  Stämman godkände dagordningen.                                                                                                                                           

5.     5.  Waldemar Sandberg  och Monica Bjurler valdes till justerare och rösträknare.                                                                                              

6.     6.  Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut 2-6 veckor innan stämman och denna gång skickades den ut 3 veckor innan mötet av SBC. Vid kallelsen bifogades även underlag för poströstning. Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.                                                                                                           

7.     7.  Röstlängd över de närvarande upprättades. Närvarande var 4 medlemmar ur styrelsen och 36 medlemmar representerande stämman deltog via inskickade poströster.

 

8.    8.   Styrelsen årsredovisning finns i original hos ordförande Anne vom Sydow. Den kan rekvireras från Waldemar Sandberg. Informationen finns även hos SBC under respektive medlems inloggning. Stämman godkände årsredovisningen.                                                                                                                                                                                                                                                                

9.     9.  Revisorernas berättelse finns i årsredovisningen, se ovan. Det fanns inga anmärkningar och revisorerna förordade att styrelsen beviljas  ansvarsfrihet.                                                                                                                                                                    

10. 10.   Stämman fastställde och godkände resultat- och balansräkningen.                                                                                                                                                                                              

11. 11.  Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.                                                                                                                                                                                        

12. 12.  Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.                                                                                        

13.   På förslag från stämman beslutades att arvodet  till styrelsen bibehålls med 1,5 inkomstbasbelopp. Detta belopp delas därefter upp internt inom styrelsen. Arvodet till internrevisorn Mats Nyström förblir 2500 sek.

 

14.  14.  Stämman beslutade att styrelsen under kommande period kommer att vara 6 ordinarie och 2 suppleanter. 

 

15.  15.  Stämman beslutade att omvälja Anne von Sydow, Waldemar Sandberg, Sune Lundström, Sten Lindholm, Bjarne Cedersand och Anna Ragnarsson till ordinarie styrelsemedlemmar och Monica Bjurler och Filip Dausch till suppleanter.  

                                                                                           

16.  16.  Stämman beslutade att omvälja Mats Bengtson som externrevisor, Mats Nyström som internrevisor och Camilla Graf Morin som revisorssuppleant.        

                                                                                                               

17.  17.  Stämman lyckades inte finna villiga att ingå i valberedningen, varför denna funktion förblir obesatt. Ett problem för denna förening är att medlemmarna inte känner varann och är utspridda över landet.    

                                                                        

18. 18.   Inga övriga ärenden i stadgeenlig ordning har inkommit.                                      

19.  19.  Anne von Sydow avslutade stämman och tackade de närvarande. Hon konstaterade att genom poströstningen har fler än vanligt kunna deltaga i föreningsstämman.        

                                                                                                 

Vid protokollet:                                         Stämmoordförande:

 .........................                                 .........................

Bjarne Cedersand                                      Anne von Sydow


Justeras:


..........................                                 ............................

Waldemar Sandberg                                   Monica Bjurler


                                                     

Kallelse till föreningsstämma

 

Datum och tid: Torsdag den 27 maj 2021 kl. 18:30

Lokal: Blåvingevägen 15, Huddinge

        

 

Dagordning  

  1. Öppnande  

  2. Val av stämmoordförande  

  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

  4. Godkännande av dagordningen  

  5. Val av två justerare tillika rösträknare  

  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

  7. Fastställande av röstlängd  

  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

  9. Föredragning av revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning  

18 . Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

19 . Avslutande

 
Årsredovisningen för 2020 kan hämtas på "Mitt SBC" genom att logga in på
www.sbc.se eller rekvireras från styrelsen ( waldemar.sandberg@gmail.com ) ange e-postadress.

 

Med anledning av coronaviruset (Covid-19) kommer föreningsstämman att genomföras med enbart poströstning i enlighet med tillfällig lagstiftning. Fyll i bifogat formulär ”Årsstämma i Brf Skogsfåglarna 2021-05-27” och sänd det senast 2021-05-23 till

 

Brf Skogsfåglarna

c/o Anne von Sydow

Blåvingevägen 15

141 37 HUDDINGE

 

Formuläret kan även rekvireras från styrelsen

( waldemar.sandberg@gmail.com ), ange e-postadress. Det kan då fyllas i, sparas och returneras varvid blanketten fungerar som anmälan till stämman.
 
Huddinge den 28 april 2021


Styrelsen Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna

 


Protokoll från Föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna på Valhallavägen 148, Stockholm den 28 maj 2019.

Bilaga – BRF Skogsfåglarna, Årsstämma 2019-05-28, Närvarolista/Röstlängd

1.      Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade alla välkomna till föreningsstämman, lät de närvarande styrelsemedlemmarna, medlemmarna och Jan Herrlin presentera sig och förklarade stämman öppnad.                                                                                                                                 

2.      Stämman valde enhälligt Jan Herrlin till stämmoordförande.

 

3.      Stämmoordförande utsåg Bjarne Cedersand till protokollförare.

 

4.      Dagordningen godkändes.                                                                                                                                  

5.      Ulo Kaseorg  och Jan Romson valdes till justerare och rösträknare.                                                                         

6.      Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut 2-6 veckor innan stämman och denna gång skickades den ut 3 veckor innan mötet av SBC.Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.                                                                                                           

7.      Röstlängd över de närvarande upprättades. Närvarande var 11 personer varav 7 var medlemmar och 2 ej medlemmar men med fullmakt.

 

8.      Föredragning av styrelsens årsredovisning. Waldemar Sandberg redogjorde för ekonomin, Sten Lindholm för den tekniska delen med planer på underhåll och verkställda åtgärder och Anna Ragnarsson om åtgärder för möbler och invändiga upprustningar.  

       Stämman godkände årsredovisningen.   

       Föreningen har idag 379 sålda och 661 osålda veckor.                                                                                                                                                                           

9.      En summering av revisorernas berättelse lästes upp av Mats Nyström. Hela rapporten finns i den årsredovisning som delades ut på mötet. Denna redovisning har dessutom funnits tillgänglig på föreningens hemsida.    

       Det fanns inga anmärkningar och revisorerna förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.                                                                                                                                                                           

10.   Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.                                                                                                                                                                                                                                   

11.   Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.                                                                                                                                                                                      

12.    Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.                                                                                                            

 

13.   På förslag från stämman beslutades att arvodet  till styrelsen bibehålls med 1,5 inkomstbasbelopp. Detta belopp delas därefter upp internt inom styrelsen. Arvodet till internrevisorn Mats Nyström förblir 2500 sek.

 

14.   Stämman beslutade att styrelsen även under kommande period kommer att vara 6 ordinarie och 1 suppleant. 

 

15.   Stämman beslutade att omvälja Anne von Sydow,  Waldemar Sandberg, Sune Lundström, Sten Lindholm, Bjarne Cedersand och Anna Ragnarsson  till ordinarie styrelsemedlemmar och Monica Bjurler till suppleant.                                                                       

16.   Stämman beslutade att omvälja Mats Bengtson som externrevisor, Mats Nyström som internrevisor och Camilla Graf Morin som revisorssuppleant.                                                                                                                       

17.   Stämman lyckades inte finna villiga att ingå i valberedningen, varför denna funktion förblir obesatt. Ett problem för denna förening är att medlemmarna inte känner varann och är utspridda över landet.                                                                            

18.   Inga övriga ärenden i stadgeenlig ordning har inkommit.

                                       

19.   Jan Herrlin avslutade stämman och tackade å medlemmarnas vägnar för styrelsens ytterst professionellt utförda uppdrag. Detta har alla medlemmar stor glädje av.                                                                                          

Vid protokollet:                                                          Stämmoordförande:                                                                       

Bjarne Cedersand                                                       Jan Herrlin

                                                                

Justeras:

 

Ulo Kaseorg                                                                  Jan Romson
Kallelse till föreningsstämma


Datum och tid: Tisdag den 28 maj 2019 kl. 18:30

Lokal: Valhallavägen 148, Stockholm (Fältöversten)


Dagordning  

  1. Öppnande  

  2. Val av stämmoordförande  

  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

  4. Godkännande av dagordningen  

  5. Val av två justerare tillika rösträknare  

  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

  7. Fastställande av röstlängd  

  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

  9. Föredragning av revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning  

18. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

19. Avslutande

 
Årsredovisningen för 2018 samt underhållsplan kommer att delas ut vid stämman eller kan rekvireras från styrelsen (waldemar.sandberg@gmail.com) före stämman, ange e-postadress. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen, enligt § 18 i stadgarna, anmäla ärendet hos styrelsen (Brf Skogsfåglarna, c/o Anne von Sydow, Blåvingevägen 15, 141 37 HUDDINGE) senast den 16 april.
 
Styrelsen kommer att bjuda på lättare förtäring och vill därför att ni anmäler till styrelsen (monica.bjurler@gmail.com) om ni kommer på stämman. 
 
Huddinge den 26 april 2019 
 
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna
Protokoll från extra föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna på Valhallavägen 148, Stockholm den 3 oktober 2018.


Den extra föreningsstämman var utlyst för att få andra beslut av stadgeändringar som påbörjats vid den ordinarie föreningsstämman.


1. Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade alla välkomna till den extra föreningsstämman och förklarade stämman öppnad.


2. Stämman valde Anne von Sydow ti ll stämmoordförande. 

 
3. Stämmoordförande valde Bjarne Cedersand till protokollförare.
 
4. Dagordningen godkändes.      


5.  Waldemar Sandberg och Sune Lundström valdes till justerare.     


6. Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.   


7. Röstlängd över de närvarande upprättades. Närvarande var 7 personer varav 6 var medlemmar. 
 
8. Stadgeändring. Fråga om styrelsens åliggande (bilaga 1). Andra beslut, godkändes av stämman.      


9. Stadgeändring. Fråga om kallelse till föreningsstämma (bilaga 2). Andra beslut, godkändes av stämman.                        


10. Stadgeändring. Fråga om dagordning (bilaga 3). Andra beslut, godkändes av stämman.                                                  


11. Stadgeändring. Fråga om revisorer (bilaga 4). Andra beslut, godkändes av stämman. 

                                                                          

12. Anne von Sydow avslutade stämman och tackade de närvarande medlemmarna.   

  
Vid protokollet:                           Stämmoordförande:
 


Bjarne Cedersand                       Anne von Sydow


Justeras:Waldemar Sandberg                  Sune Lundström

Kallelse till extra föreningsstämma
 


Datum och tid: Onsdag den 3 oktober 2018 kl.18.30 
Lokal: Valhallavägen 148, Stockholm (Fältöversten)
 
 

Dagordning   
1. Öppnande   
2. Val av stämmoordförande   
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare   
4. Godkännande av dagordningen   
5. Val av två justerare tillika rösträknare   
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst   
7. Fastställande av röstlängd   
8. Stadgeändring. Fråga om styrelsens åligganden (bilaga 1) Andra beslutet   
9. Stadgeändring. Fråga om kallelse till föreningsstämma (bilaga 2) Andra beslutet 
10. Stadgeändring. Fråga om dagordning (bilaga 3) Andra beslutet 
11. Stadgeändring. Fråga om revisorer (bilaga 4) Andra beslutet 
12. Avslutande
 
Styrelsen kommer att bjuda på lättare förtäring och vill därför att ni anmäler till styrelsen (monica.bjurler@gmail.com) om ni kommer på stämman
 
 
Huddinge den 10 september 2018
 
 
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna

Protokoll från Föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna på Valhallavägen 148, Stockholm den 24 maj 2018. 


1. Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade alla välkomna till föreningsstämman, lät de närvarande styrelsemedlemmarna och Jan Herrlin presentera sig och förklarade stämman öppnad.  
     
2. Stämman valde Jan Herrlin till stämmoordförande. 
 
3. Stämmoordförande valde Bjarne Cedersand till protokollförare.
 
4. Dagordningen godkändes.  

5. Ulo Kaseorg  och Rickman von Der Lancken valdes till justerare och rösträknare.     

6. Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.    

7. Röstlängd över de närvarande upprättades. Närvarande var 14 personer varav 12 var medlemmar. Christer Egnell, medlem, lämnade stämman efter 1 timme.
 
8. Föredragning av styrelsens årsberättelse. Waldemar Sandberg redogjorde för ekonomin, Sten Lindholm för den tekniska delen med planer på underhåll och förslag på kommande åtgärder och Anna Ragnarsson om åtgärder för möbler och invändiga upprustningar. Föreningen har idag 364 sålda och 636 osålda veckor.        

9. Revisorernas berättelse lästes upp av Mats Nyström. Det fanns inga anmärkningar och de förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.                         
10. Resultat och balansräkningen godkändes.  

11. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.                                                  
12.  Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.                                                       
 
13. På förslag från stämman beslutades att arvodet  till styrelsen ska höjas från 1 till 1,5 inkomstbasbelopp. Detta belopp delas därefter upp internt inom styrelsen. Arvodet till internrevisorn Mats Nyström förblir 2500 sek.
 
14. Beslut att styrelsen även under kommande period kommer att vara 6 ordinarie och 1 suppleant.  
 
15. Stämman beslutade att omvälja Anne von Sydow,  Waldemar Sandberg, Sune Lundström, Sten Lindholm, Bjarne Cedersand och Anna Ragnarsson  till styrelsen och Monica Bjurler som suppleant.     

16. Stämman beslutade att omvälja Mats Bengtson som externrevisor, Mats Nyström som internrevisor och Camilla Graf Morin som revisorssuppleant.      
 
17. Stämman lyckades inte finna villiga att ingå i valberedningen, varför denna funktion förblir obesatt.       

18. Stadgeändring. Fråga om ändrad tid för motioner (bilaga 1). Andra beslutet, propositionen godkändes av stämman.      

19. Stadgeändringarna som kommer under punkterna 19 – 22 är för att anpassa stadgarna till den nya lagstiftningen från 2016.                            
Stadgeändring. Fråga om styrelsens åliggande (bilaga 2). Första beslutet, propositionen godkändes av stämman.       

20. Stadgeändring. Fråga om kallelse till föreningsstämma (bilaga 3). Första beslutet, propositionen godkändes av stämman.      

21. Stadgeändring. Fråga om dagordning (bilaga 4). Första beslutet, propositionen godkändes av stämman.       

22. Stadgeändring. Fråga om revisorer (bilaga 5). Första beslutet, propositionen godkändes av stämman.       

23. Inga övriga ärenden i stadgeenlig ordning har inkommit.    

24. Jan Herrlin avslutade stämman och tackade å medlemmarnas vägnar för styrelsens ytterst professionellt utförda uppdrag. Detta har alla medlemmar stor glädje av.    

Vid protokollet:                              Stämmoordförande:


                                                          
…………………………………...               …………………………………...

Bjarne Cedersand                          Jan Herrlin
 

                                                                 
Justeras:
  


……………………………                         …………………….................                          

Ulo Kaseorg                                    Rickman von Der Lancken
Kallelse till föreningsstämma


Datum och tid: Torsdag den 24 maj 2018 kl. 18:30

Lokal: Valhallavägen 148, Stockholm (Fältöversten)


Dagordning  

  1. Öppnande  

  2. Val av stämmoordförande  

  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

  4. Godkännande av dagordningen  

  5. Val av två justerare tillika rösträknare  

  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

  7. Fastställande av röstlängd  

  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

  9. Föredragning av revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Stadgeändring. Fråga om ändrad tid för motioner (bilaga 1) Andra beslutet

19. Stadgeändring. Fråga om styrelsens åligganden (bilaga 2) Första beslutet

20. Stadgeändring. Fråga om kallelse till föreningsstämma (bilaga 3) Första beslutet

21. Stadgeändring. Fråga om dagordning (bilaga 4) Första beslutet

22. Stadgeändring. Fråga om revisorer (bilaga 5) Första beslutet

23. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

24. Avslutande

 
Årsredovisningen för 2017 samt underhållsplan och stadgeförslaget kommer att delas ut vid stämman eller kan rekvireras från styrelsen (waldemar.sandberg@gmail.com) före stämman, ange epostadress. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen, enligt § 18 i stadgarna, anmäla ärendet hos styrelsen (Brf Skogsfåglarna, c/o Anne von Sydow, Blåvingevägen 15, 141 37 HUDDINGE) senast den 17 maj.
 
Styrelsen kommer att bjuda på lättare förtäring och vill därför att ni anmäler till styrelsen (monica.bjurler@gmail.com) om ni kommer på stämman
 
Huddinge den 2 maj 2018
 
Styrelsen Bostadsrättsföreningen SkogsfåglarnaBRF Skogsfåglarna                                                        Bilaga 1
716419-4024
 
 

Proposition 1 - Motionstid


I stadgarna, § 18, anges anmälningstiden för ett ärende till en vecka.  Eftersom kallelse till ordinarie föreningsstämma utsändes senast två veckor före stämman blir det inte möjligt att bifoga eventuella motioner i kallelsen.  Det blir också mycket knapp tid för styrelsen att behandla motionerna. 


Föreslås därför att § 18 får följande lydelse:
”Medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska anmäla ärendet hos styrelsen senast sex veckor före stämman.”
 


Brf Skogsfåglarna                                                           Bilaga 2
716419-4024
 
Proposition 2 – styrelsens åligganden § 14


Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar 2016 föreslås följande ändring av § 14:


Nuvarande text:


§ 14

Styrelsen åligger:

- att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)

- att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret

- att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, ombesörja besiktning av föreningens fastigheter samt inventering av övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse

- att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisning för det förflutna räkenskapsåret samt

- att i samband med kallelse till ordinarie föreningsstämma ange var årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmarna
 
Ny text:


§ 14
Bland annat åligger det styrelsen:


- att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess    angelägenheter 

 -    att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)

- att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen 

- att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig

- att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

- om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman.

Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.
BRF Skogsfåglarna                                                          Bilaga 3
716419-4024
 
 
Proposition 3 – kallelse till föreningsstämma § 17

Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och  lagen om ekonomiska föreningar 2016 föreslås följande ändring av § 17

Nuvarande text:

§ 17
Ordinarie föreningsstämma hålles en gång om året före maj månads utgång.
 
Extra stämma hålles då styrelsen finner omständigheterna därtill föranleda och skall därjämte av styrelsen utlysas då revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar därom hos styrelsen gör skriftlig anhållan, med angivande av ärende som skall förekomma på stämman.
 
Kallelse till föreningsstämman och andra viktiga meddelanden till föreningens medlemmar skall ske skriftligen under den till föreningen uppgivna adressen. Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma skall avsändas senast två veckor före stämman.
 
Ordinarie föreningsstämma skall besluta om på vilken ort nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas. Fattar stämman inget beslut härom, skall stämman hållas i Stockholm.
 
Ny text:

17 § 
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före maj månads utgång.

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman.  Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen. 

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. 

Kallelsen ska utfärdas genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istället skickas dit. I vissa i lag särskilt angivna fall ställs högre krav på kallelse via e-post.

Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom publiceras på föreningens webbplats.
 BRF Skogsfåglarna                                                       Bilaga 4 
716419-4024
 
Proposition 4 – Dagordning § 19


Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar 2016 föreslås följande ändring av § 19


Nuvarande text:


§19

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:
 
a/  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

b/  Val av ordförande vid stämman

c/   Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

d/  Föredragning av styrelsens årsredovisning

e/  Föredragning av revisorernas berättelse

f/  Fastställande av balansräkningen

g/  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

h/  Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

i/  Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter

j/  Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisorer

k/  Val av styrelseledamöter och suppleanter

l/  Val av revisorer och revisorssuppleanter

m/  Fråga om tillsättande av valberedning

n/  Fråga om var nästa års föreningsstämma skall hållas

o/  Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden
 
På extra föreningsstämma skall, utöver ärenden enligt pkt a/ - c/ ovan, endast förekomma de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelse till densamma.
 
Ny text:


§ 19
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

 
  1. Öppnande 

  2. Val av stämmoordförande 

  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

  4. Godkännande av dagordningen 

  5. Val av två justerare tillika rösträknare 

  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

  7. Fastställande av röstlängd 

  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

  9. Föredragning av revisorns berättelse     

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande    verksamhetsår 

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 

17. Val av valberedning 

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

19. Avslutande 
 
På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

BRF Skogsfåglarna                                                       Bilaga 5
716419-4024
 
 
Proposition 5 – Revisorer § 15 och 16

Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och  lagen om ekonomiska föreningar 2016 föreslås följande ändring av § 15 och § 16

Nuvarande text:

§ 15
 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter, av vilka en revisor och suppleanten för denne skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor.
 
Ny text:

§ 15

Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända.

Nuvarande text:

16 § 

Revisorerna skall verkställa årsrevision enligt de anvisningar som ges i lagen om ekonomiska föreningar och av föreningsstämman och därvid tillse, att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller föreningens stadgar.
De skall avge berättelse över verkställd revision och i denna yttra sig angående fastställande av balansräkningen, till- eller avstyrka ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt yttra sig över styrelsens förslag till användande av överskott eller täckande av underskott enligt resultaträkning.
Årsrevision skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast tre veckor efter det styrelsen till revisorer avlämnat årsredovisning.

Ny text:

§ 16

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

Föreningsstämma 2017Protokoll fört vid bostadsrättsföreningen Skogsfåglarnas föreningsstämma,

onsdagens den 31/5-2017 i Stockholm.

 

1.    Föreningens ordförande Anne von Sydow öppnade stämman.

2.    Jan Herrlin valdes till stämmoordförande.

3.    Dagordningen godkändes.

4.    Sune Lundström utsågs till protokollförare.

5.    Anna Ragnarsson och Mats Nyström valdes till justerare, tillika rösträknare.

6.    Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.

7.    Vid föreningsstämman närvarade nio medlemmar. Den förda röstlängden fastställdes.

8.    Waldemar Sandberg redogjorde kortfattat för årsredovisningens ekonomiska del. Anne von Sydow redogjorde för pågående avtalsförhandlingar med Bengt Martins för kommande år. Monica Bjurler redogjorde för de inre inköpen till stugorna under året. Sten Lindholm redogjorde för yttre åtgärder i form av nya motorvärmaruttag med tidsinställning samt för kommande uppriktning av en del taknockar samt för utförda reparationer av ränndalar på 4 hus. Efter en kort diskussion godkändes punkten.

9.    Mats Nyström föredrog revisorernas berättelse utan anmärkning.

10.  Resultat och balansräkning godkändes.

11.  Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.

12.  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet besvarades med ja.

13.   Arvodet till styrelseledamöterna fastställdes till totalt 1 inkomstbasbelopp samt till internrevisor Mats Nyström SEK 2500.

14.   Antalet ordinarie styrelseledamöter utökades från 5 till 6 personer. Styrelsesuppleanter bestämdes till oförändrat 1 person.

15.   Samtliga sittande styrelseledamöter och suppleant omvaldes samt 1 ny styrelseledamot invaldes (Anna Ragnarsson)

16.   Revisorer och revisorssuppleant omvaldes enligt förslag.

17.   Valberedningens tidigare ordförande Anders Sonesson avböjde omval, varför föreningen tills vidare har vakant valberedning

18.   Nästa års föreningsstämma beslöts att hållas torsdagen den 24/5 2018, i Stockholm.

19.   Punkten ströks då den ansågs höra hemma för beslut i styrelsen.

20.   Styrelsens förslag till stadgeändring antogs av stämman.

21.   Inga andra ärenden hade inkommit till styrelsen.

22.     Jan Herrlin avslutade stämman och avtackades av medlemmarna för ett förträffligt ordförandeskap.      

 

 

 

Vid protokollet:                  ___________________      

 Sune Lundström

 

 _______________           _________________        _______________

Ordförande                        Justeras                               Justeras

Jan Herrlin                          Anna Ragnarsson               Mats Nyström

 

                    

                           

           

 


           Formulär för poströstning