Föreningsstämman 2022 

Protokoll och kallelse

Protokoll från extra föreningsstämma i

Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna på Blåvingevägen

15, Huddinge den 24 augusti 2022.

Den extra föreningsstämman var utlyst för att få andra beslutet om stadgeändringar av överlåtelseavgift som påbörjats vid den ordinarie föreningsstämman. Motivet till stadgeändringen från 2,5 % av prisbasbeloppet till 5 % är att dels har avgiften från SBC ändrats så att det idag kostar Brf Skogsfåglarna 3,5 % för varje registrerat ägarbyte och dels för föreningens interna hantering i samband med ägarförändringar.     Medlemmarna deltog via poströster.

1.     Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade alla välkomna till den extra föreningsstämman och förklarade stämman öppnad.

2.     Stämman valde Anne von Sydow till stämmoordförande. 

3.     Stämmoordförande valde Bjarne Cedersand till protokollförare.

4.     Dagordningen godkändes. 

5.     Anna Ragnarsson och Filip Dausch valdes till justerare och tillika rösträknare. 

6.     Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja. 

7.     Röstlängd över de närvarande upprättades. Närvarande var Anne von Sydow, Bjarne Cedersand, Anna Ragnarsson, Filip Dausch och Sten Lindholm. 62 medlemmar hade svarat via poströster. 

8.     Stadgeändring. Andra beslutet för fråga om överlåtelseavgift (bilaga 1). 8 medlemmar ville inte godkänna förslaget men det godkändes av 54 medlemmar och därigenom har stämman godkänt stadgeändringen.

9.     Anne von Sydow avslutade stämman och tackade de närvarande medlemmarna. 

Vid protokollet:

Stämmoordförande:

Bjarne Cedersand                    Anne von Sydow

Justeras:

Anna Ragnarsson     Filip Dausch   

Bilaga 1 se nedan

Proposition 1  –  Överlåtelseavgift

Med anledning av ökade hanteringskostnader i samband med överlåtelser av andelar föreslås följande ändring av stadgarna, § 7, st 9

Nuvarande text:

Överlåtelseavgift får tas ut efter beslut av styrelsen med högst 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

Ny text:

Överlåtelseavgift får tas ut efter beslut av styrelsen med högst 5 % av gällande prisbasbelopp.

-------------------------

Kallelse till extra stämma


Datum och tid:  Onsdag den 24 augusti 2022 kl. 18:30

Lokal:  Blåvingevägen 15, Huddinge

Dagordning

Öppnande

Val av stämmoordförande

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Godkännande av dagordningen

Val av två justerare tillika rösträknare

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Fastställande av röstlängd

Stadgeändring: Fråga om överlåtelseavgift (bilaga 1). Andra

beslutet

Avslutande

Föreningsstämman kommer att genomföras med enbart

poströstning likt årsstämman. Fyll i bifogat formulär "Extra stämma

i Brf Skogsfåglarna 2022-08-24" (bilaga 2) och sänd senast den

2022-08-14 till:

Brf Skogsfåglarna c/o Anne von Sydow Blåvingevägen 15         

141 37  HUDDINGE

Protokoll från Föreningsstämman i

Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna på Blåvingevägen

 15, Huddinge den 18 maj 2022.

Bilaga 1 – BRF Skogsfåglarna, Årsstämma 2022-05-18, Närvaro- och Poströstlista.

Restriktioner kring möten fortfarande till viss del under Covid-19 pandemi gör att vårt möte inte kunnat genomföras på sedvanligt sätt. Ny lag tillåter att mötet kan ske med deltagande av medlemmar via poströstning. 

1.     Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade de närvarande välkomna till föreningsstämman.

2.     Stämman valde Anne von Sydow till stämmoordförande. 

3.     Stämmoordförande utsåg Bjarne Cedersand till protokollförare.

4.     Stämman godkände dagordningen.

5.     Anna Ragnarsson och Filip Dausch valdes till justerare och rösträknare.

6.     Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut 2–6 veckor innan stämman och denna gång skickades den ut 3 veckor innan mötet av SBC. Vid kallelsen bifogades även underlag för poströstning. Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.

7.     Röstlängd över de närvarande upprättades. Närvarande var 8 medlemmar ur styrelsen och 41 medlemmar representerande stämman deltog via inskickade poströster.

     Sydow.

Årsredovisningen finns även hos SBC under respektive medlemsinloggning. Stämman godkänd årsredovisningen.

8.     Styrelsen årsredovisning finns i original hos ordförande Anne von

9.     Revisorernas berättelse finns i årsredovisningen, se ovan. Det fanns inga anmärkningar och revisorerna förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10.  Stämman fastställde och godkände resultat- och balansräkningen.

11.  Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.

12.  Stämman beviljade enhälligt styrelse ansvarsfrihet. 

13.  På förslag från stämman beslutades att arvodet till styrelsen bibehålls med 1,5 inkomstbasbelopp. Detta belopp delas därefter upp internt inom styrelsen. Arvodet till internrevisorn Mats Nyström förblir 2500 sek.

14.  Stämman beslutade att styrelsen under kommande period kommer att vara 4 ordinarie och 2 suppleanter, men antalet suppleanter justerades till 1, se punkt 15.

15.  Stämman beslutade att omvälja Anne von Sydow, Bjarne Cedersand, Filip Dausch och Anna Ragnarsson till ordinarie styrelsemedlemmar och Monica Bjurler och Sten Lindholm till suppleanter. Vid stämman lämnade Monica Bjurler sitt suppleantuppdrag så att det därmed endast finns en suppleant. 

16.  Stämman beslutade att omvälja Mats Bengtson som externrevisor, Mats Nyström som internrevisor och Camilla Graf Morin som revisorssuppleant.

17.  Stämman lyckades inte finna villiga att ingå i valberedningen, varför denna funktion förblir obesatt. Ett problem för denna förening är att medlemmarna inte känner varann och är utspridda över landet.

18.  Stämman beslutade att godkänna proposition om stadgeändring för ändrad överlåtelseavgift, första gången av 2, se Bilaga 2.

19.  Inga övriga ärenden i stadgeenlig ordning har inkommit.

20.  Anne von Sydow avslutade stämman och tackade de närvarande och speciellt de avgående styrelsemedlemmarna för deras insatser under många år. Hon konstaterade att genom poströstningen har fler än vanligt kunna deltaga i föreningsstämman.

Vid protokollet:

Stämmoordförande:

Bjarne Cedersand                     Anne von Sydow

Justeras:

Anna Ragnarsson        Filip Dausch  

Bilaga 1 finns hos ordförande pga GDPR

Bilaga 2 se nedan

Proposition 1  –  Överlåtelseavgift

Med anledning av ökade hanteringskostnader i samband med överlåtelser av andelar föreslås följande ändring av stadgarna, § 7, st 9

Nuvarande text:

Överlåtelseavgift får tas ut efter beslut av styrelsen med högst 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

Ny text:

Överlåtelseavgift får tas ut efter beslut av styrelsen med högst 5 % av gällande prisbasbelopp.

-------------------------

Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Onsdag den 18 maj 2022 kl. 18:30

Lokal: Blåvingevägen 15, Huddinge

Dagordning  

  1. Öppnande  

  2. Val av stämmoordförande  

  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

  4. Godkännande av dagordningen  

  5. Val av två justerare tillika rösträknare  

  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

  7. Fastställande av röstlängd  

  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

  9. Föredragning av revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning 

18.  Förslag till ändring av stadgar (bil 1) 

19 . Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

20 . Avslutande

 
Årsredovisningen för 2021 kan hämtas på "Mitt SBC" genom att logga in på www.sbc.se eller rekvireras från styrelsen ( waldemar.sandberg@gmail.com ) ange e-postadress.

Med anledning av coronaviruset (Covid-19) kommer föreningsstämman att genomföras med enbart poströstning i enlighet med tillfällig lagstiftning. Fyll i bifogat formulär ”Årsstämma i Brf Skogsfåglarna 2022-05-18” och sänd det senast 2022-05-13 till

Brf Skogsfåglarna

c/o Anne von Sydow

Blåvingevägen 15

141 37 HUDDINGE

Formuläret kan även rekvireras från styrelsen

waldemar.sandberg@gmail.com ), ange e-postadress. Det kan då fyllas i, sparas och returneras varvid blanketten fungerar som anmälan till stämman.
 
Huddinge den 19 april 2022

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna