BRF Skogsfåglarna
Styrelse
Föreningens styrelse förlade sitt möte den 11 september 2021 till Sälen. Man passade på att besiktiga stugorna och göra en åtgärdsplan för de brister som noterades. Från vänster Monica Bjurler, Bjarne Cedersand, Anna Ragnarsson, Waldemar Sandberg, Sten Lindholm och Filip Dausch. På bilden saknas Anne von Sydow och Sune Lundström.
Föreningen
Bostadsrättsföreningen har f n över 200 medlemmar. Föreningen bildades så sent som år 1984 av tidigare nyttjanderättshavare i stugorna och är registrerad hos länsstyrelsen i Stockholms län, där också föreningens styrelse har sitt säte. Länsstyrelsen har i november 1985 fastställt den ekonomiska planen för föreningen.

I december 1985 förvärvade bostadsrättsföreningen de 20 fritidsstugorna. Köpet har helt finansierats genom avgifter från medlemmarna. Föreningen har god ekonomi och bl a är fritidsfastigheterna f n helt obelånade.

Avsättning sker successivt till fonder för stugornas yttre och inre underhåll. En särskild plan för underhållsfrågorna har tagits fram.

Genom avtal med ett företag med stugservice på orten har föreningen ordnat med effektiv tillsyn av stugorna.

Föreningens angelägenheter tas om hand av en särskild styrelse som medlemmarna utser varje år på föreningsstämma. Styrelsen fastställer föreningens budget och tar ut årsavgift av medlemmarna.

Upplåtelseformen
Våra fritidsstugor ägs av bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna som upplåtit bostadsrätt i varje stuga. Bostadsrätten samägs av de personer som är medlemmar i föreningen. Samägarvillkoren reglerar deras gemensamma nyttjande och förvaltning av bostadsrätten samt medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Som andelsägare är man medlem i bostadsrättsföreningen och tillsammans med övriga delägare i bostadsrätten har man insyn och inflytande i föreningens skötsel.

Din andel i bostadsrätten  till stugan äger du och din familj för all framtid. Du kan överlåta den, hyra ut den eller kanske byta vecka med annan medlem i föreningen.

Samfälligheten
Bostadsrättsföreningarna i Högfjällsbyarna har en hel del gemensamma uppgifter att hantera. Det gäller t ex vatten- och avloppsverk, vägar, TV-nät och skidspår. Föreningarna har därför bildat Högfjällsbyarnas Samfällighetsförening och tillskjuter 
varje år medel, s k driftsbidrag för verksamheten.

Samfälligheten har följande styrelse:

Nicklas Bergström, ordförande    Fjällfåglarna
Lars Rosengren, sekreterare        Storfjällsbyn
Bjarne Cedersand, ledamot         Skogsfåglarna   
Lennart Pennbro, ledamot           Hemfjällsbyn
Åke Eriksson, ledamot                 Repr HC