Informationsbrev inför 2024

Till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna  

 INFORMATIONSBREV INFÖR ÅR 2024

Stockholm i december 2023 

 

Energipriserna är fortsatt en osäkerhetsfaktor för 2024. Lågkonjunkturen och inflationen påverkar också föreningen genom höjda kostnader för drift och underhåll. Därför har styrelsen beslutat att veckoavgifterna kommer att höjas med 12 % per vecka för samtliga för 2024. Inriktningen för styrelsens arbete under 2024 kommer till stor del att vara att vidta fortsatta åtgärder för att sänka elkostnaderna samt låta utföra nödvändiga förbättringar och reparationer av husen.

Exempel på drift och underhåll som ingår i veckoavgiften är:

 

 • Stugvärdsservice
 • El för belysning och uppvärmning
 • Vatten, avlopp och sophämtning
 • Enklare utvändigt och invändigt underhåll
 • Löpande utbyte av vitvaror och bastuaggregat
 • Komplettering av inventarier
 • TV med Com Hems basutbud
 • Underhåll av vägar inkl. snöröjning och sandning
 • Del i samfälligheten Högfjällsbyarnas underhåll
 • Tillgång till Skistars skidspår
 • Årlig storstädning av samtliga stugor
 • Utvändig städning runt stugorna efter vintersäsongen

 

Händelser under 2023

 

Husen med sin ålder får ökade drift- och underhållsbehov. Ett antal hus har fått nya altangolv och takstöttor. Samtidigt har en inspektionslucka gjorts så att det finns möjlighet att komma åt grunden och husens undersida. Detta planeras för samtliga hus.

 

Under hösten har styrelsen efter upphandling låtit ett företag, Sustend, göra besikting av ett antal hus samt en långsiktig underhållsplan för hela Brf Skogsfåglarna. Underhållsplanen kommer att vara till väldigt stor hjälp för oss under många år framåt.

Den visar i stora drag att våra hus är i medelgott skick men att det finns områden som är mer akuta att åtgärda. Det gäller fasader inkl. fönster och fönsterdörrar, grunder, tak, elinstallationer samt badrum och toaletter.

Detta kommer att medföra stora kostnader som måste delas upp över flera år. Upplägget med nuvarande veckoavgifter täcker knappt driftkostnaderna och ger inget utrymme för större underhåll och nyinvesteringar.

Styrelsen kommer att se över förutsättningarna att ta lån för att täcka dessa behov eller undersöka andra möjliga alternativ.

 

Vidare har en byggkonsult gjort en anbudsförfrågan angående åtgärder för grunder och tak som är klar att kunna skickas ut till några byggfirmor.

 

Inbetalningsrutiner för veckoavgift och medlemsavgift

 

Föreningen har uppdragit till SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum, att sköta arbetet med föreningens ekonomiska förvaltning.

 

Kommande veckoavgifter för jul-nyår 2023 och hela år 2024 samt medlemsavgifter kommer att av SBC aviseras medlemmarna på en enda avi under december 2023 med förfallodag 29 december 2023. Vid försenad inbetalning efter förfallodag debiteras kostnader förorsakade av dröjsmålet. Om medlem av någon anledning inte får inbetalningsavin kan uppgifterna för inbetalning hämtas från SBC, https://hemma.sbc.se. Inloggningsuppgifter framgår av information på senaste betalningsavin. Ta kontakt med kundtjanst@sbc.se om ni önskar en kopia av fakturauppgifterna via mail. För betalning från utlandet kan Skogsfåglarnas IBAN- kontonummer SE42 6000 0000 0006 7765 0418, HANDSESS användas.

 

Ni kan också välja att betala med autogiro eller med e-faktura. Den som är ansluten till KIVRA får betalningsavin automatiskt.

 

Ny adress för medlemsavgifter

 

Uppgift om ny adress för medlemsavgift skickas till Skogsfåglarnas medlemsansvarige, se nedan ”Funktionsansvariga inom styrelsen”.

Vi vill också uppmana alla att gå in på https://hemma.sbc.se och registrera er e-mailadress då det är den snabbaste vägen att få ut viktig information till alla.   

 

Alternativa veckor

 

Beroende på vilken tid påsken infaller har vissa medlemmar s. k rörliga veckor. Enligt den ordning som etablerats fastställer styrelsen att berörda medlemmar disponerar stugorna enligt nedan:  

 

År 2024  

Andel med nyttjanderätt för påskveckan disponerar v 13               

Andel med nyttjanderätt för veckan efter påsk disponerar v 14                 

Andel med nyttjanderätt v 12/14 disponerar v 12               

Andel med nyttjanderätt v 13/15 disponerar v 15               

Andel med nyttjanderätt v 14/16 disponerar v 16               

Andel med nyttjanderätt v 17/15 disponerar v 17  

 

För berörda medlemmar medför inbetalningsrutinen att man på inbetalningsavin inte kan ange aktuell alternativvecka. Berörda medlemmar får alltså själv kontrollera enligt ovan vilken vecka man disponerar i sin stuga.  

 

Inflyttningstider  

 

Inflyttning i stuga får ske tidigast klockan 15.00. Avflyttning ska ske senast klockan 12.00 för att stugvärden ska hinna besiktiga stugorna. Vid beställd städning ska avflyttning ske senast klockan 10.00. 

 

  

Jul/Nyår

 

Till följd av kalenderns utseende vill vi påpeka att innehavare av Jul-/Nyårsveckorna har tillträde till sin stuga från lördagen den 23 december 2023 till lördagen den 6 januari 2024.  

 

Funktionsansvariga inom styrelsen

 

Anne von Sydow, telefon 070-631 91 73, ordförande, övergripande ansvarig och ansvarig för föreningens ekonomi (e-mail brfskogsfaglarna@hotmail.com

 

Jan Knutsen, 070-529 35 02, sekreterare (e-mail j.knutsen@telia.com)

 

Peter Hedvall, 070-842 71 57, ansvarar för frågor rörande byggnadstekniken och invändigt och utvändigt underhåll (e-mail paret.hedvall@yahoo.se) 

 

Anna Ragnarsson, telefon 070-541 07 06, ansvarar för frågor rörande stugornas inredning    (e-mail anna@oana.nu)

 

Filip Dausch, telefon 070-264 18 18, medlemsansvarig (e-mail filip.dausch@me.com)

 

Uthyrning

       

Sälens Bed & Breakfast AB (e-mail, andel@visitsalen.nu via formulär ) eller via telefon 0280-22 222 erbjuder uthyrning åt andelsägare som vill ha hjälp att hyra ut sin vecka. Sälens Bed & Breakfast AB hyr även ut föreningens egna osålda veckor. 

  

När uthyrning sker genom Sälens Bed & Breakfast AB är det viktigt att notera att de har ett försäkringsskydd mot eventuell skadegörelse. Vid t ex privat uthyrning gäller inte hemförsäkringen och andelsägaren ansvarar själv emot föreningen för sin hyresgästs eventuella skadegörelse.  

 

Hemsidan

 

Föreningens hemsida på nätet är tillgänglig för alla medlemmar. Här finns aktuell information om föreningens ekonomi och årsstämma.

Hemsidan nås via länken https://www.skogsfaglarna.se. Under 2024 kommer hemsidan fått ett nytt utseende och bättre funktioner för att underlätta för styrelsen att delge er information och ge bättre möjligheter för dig som andelsägare att meddela önskemål om exempelvis försäljning eller uthyrning.

 

Ansvarig för vår Stugservice

               

Anbudspoolen Dalarna AB har ansvaret för vår stugservice och Sälens Bed & Breakfast AB för uthyrningen. Vår stugserviceleverantör har ingen reception men kommer att finnas i vår närhet för att snabbt kunna utföra de tjänster vi kan behöva. Anbudspoolen Dalarna AB nås via telefon 0280-21 058 (samma telefonnummer som tidigare).

Vid problem och fel når man vår stugservice via mail till fel@visitsalen.nu 

Vår stugservice- leverantör kan erbjuda tjänster som städning, snöskottning, sänglinne, nyckelutlämning mm via mail till tjanster@visitsalen.nu

Stugservicens öppettider, aktuell uppgift finns på Skogsfåglarnas hemsida. 

 

Anmälan om dålig städning, åtgärdsbehov, saknad eller trasig utrustning

 

 • Anmärkning på städning vid ankomst ska anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB på telefon 0280-21 058 eller fel@visitsalen.nu
 • Samma gäller vid andra brister vid inflyttning som ska omedelbart eller senast kl 10.00 dagen efter ankomst anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.
 • Fel som uppstår eller inventarier som går sönder ska snarast anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.
 • Akuta fel och brister som upptäcks under veckan måste anmälas till Anbudspoolen Dalarna AB, se ovan.

  

Städning


Vid uthyrning gäller att medlem har ett ansvar för att hyresgästen sköter sin städning. Glöm inte att rengöra spisfläkten! Städtjänst kan beställas hos Anbudspoolen Dalarna AB eller tjanster@visitsalen.nu senast tisdag i berörd vecka och betalas av beställaren. RUT- avdrag är möjligt att använda för andelsägare.  

I stugpärmen finns en checklista över vad som ska åtgärdas inför avresan.

 

Energiförbrukningen

 

Elförbrukningen i stugorna är mycket hög och vår absolut största utgiftspost. Denna utgiftspost kommer att stiga mycket kraftigt och därför uppmanar vi medlemmarna att ”inte slösa” vid användandet av torkskåp och bastu genom att ha dem på längre än nödvändigt. Vi kommer under året att utreda nya lösningar för att effektivisera stugornas ventilation/värme för att minska elförbrukningen vilket dock innebär nyinvesteringar som i sin tur leder till ökade årliga kostnader.

 För att spara energi och reducera uppvärmningskostnaden finns luftvärmepumpar i samtliga stugor. Värmepumparna styrs av en fjärrkontroll som används för att ändra innetemperaturen vid behov. Vid avresa skall temperaturen sänkas enligt instruktionen som sitter på väggen vid luftvärmepumpen.

 

Rökning  

 

Rökförbud gäller i föreningens stugor. 

 

Sophantering


Soporna lämnas vid återvinningsstationen för hela området vid Bygelvägen. Nu gäller att soporna måste sorteras inför tömningen. 

Matavfall läggs i papperspåsar som vanligt. Dessa påsar kan hämtas i de flesta matbutiker.   

Restavfall läggs i separat påse. Förpackningar av papper, plast, metall och glas ska också separeras. Om det är något problem vid återvinningsstationen finns där uppgift om vart man kan ringa för att få problemet åtgärdat.

 

Eldning och askhantering

 

Vid eldning i öppna spisen kan det ibland vara problem med att det ryker in vid upptändningen innan spisens rökgång blivit riktigt varm, beroende på att fläktsystemet i huset skapar ett undertryck. För att eliminera risken att det ryker in rekommenderas att man under upptändningen stänger av forceringsläget på köksfläkten och öppnar altandörren en aning tills brasan har tagit sig ordentligt och rökgången blivit varm. 

Det är inte tillåtet att elda dagen innan avresa.

Det finns askhinkar i alla stugor. Vid rengöring av den öppna spisen läggs askan i askhinken som sedan töms i askcontainern vid återvinningsstationen vid Bygelvägen.

Aska får inte tömmas utanför stugan! 

  

Bilmotorvärmare

 

De motorvärmaruttag som funnits har av elbesparingsskäl tagits bort. Det är absolut förbjudet att ladda elbilar eller ansluta motorvärmare med sladd genom fönster. (brandförsäkringsvillkor).  Förråden

 

Föreningen vill påminna om att förråden inte får användas för att under året förvara personlig utrustning som t ex skidor och stavar.  Därför är det viktigt att ni tar med er den personliga utrustningen då er andelsvecka är slut. Styrelsen förbehåller sig rätten att bortforsla eventuell kvarlämnad utrustning. 

 

Nycklar 

 

Det ska finnas 2 nycklar i cylindern vid ankomst och vid avresa. Saknad eller borttappad nyckel ska anmälas direkt till Skogsfåglarnas medlemsansvarige, se ovan ”Funktionsansvariga inom styrelsen”. Att ersätta en nyckel kostar 500 kr för både andelsägare och hyresgäst.  

 

Årsstämma 2024

 

Föreningens årsstämma 2024 äger rum i Stockholm onsdagen den 29 maj 2024. Särskild kallelse till årsstämman med närmare plats och klockslag kommer att skickas till medlemmarna.  

 

             

 

Med tillönskan om ett trivsamt SÄLEN- år  

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSFÅGLARNA