Ekonomi
Underhållsplan

     

Brf Skogsfåglarna 

UNDERHÅLLSPLAN 2021

 

 

Långsiktiga behov:

Behov av omläggning av taken. Under det senaste året har vi haft några problem som har åtgärdats, men vi håller löpande kontroll av taken. Vår uppfattning är dock fortfarande att en kommande omläggning av taken ligger några år fram i tiden.                                                                                                                            

Målning av Tjädern-stugorna. 

Målning av Tjädern-stugorna har funnits med på underhållsplanen i flera år men prioriterats ner p g a andra mer prioriterade åtgärder.

Byte av heltäckningsmattor.      

Önskemål om byte av heltäckningsmattor har framförts men eftersom det är en dyrbar åtgärd har den åtgärden prioriterats ner.

Öppen fråga om vi i en framtid ska ha nytt ventilationssystem, men det är tveksamt eftersom det är en mycket dyr investering

Underhåll 2021-22

Åtgärdande av taknedhäng, nya stolpar och altantrall på några Tjädern-stugorna.      

Nya /förhöjda ventilationsskorstenar med snöskydd på taken för att undvika läckage.                       

Hålls under uppsikt för tillfället men ska beställas för åtgärd under året           

Fortsatt successivt utbyte av matgrupperna.

 

Kortsiktigt planerat utbyte av gammal utrustning.   

Utrustning som går sönder byts omedelbart. Om ekonomin  tillåter utbyte av bara gammal sliten utrustning (som t ex spisar och varmvattenberedare) så försöker vi byta ut några per år. 

 

2021-01-28


                             


Budget 2021 (1 000 kr)

Årsavgifter                            1 550

Hyresintäkter                           125

Medlemsavgifter                        30

Övriga intäkter                          55

INTÄKTER                              1 760


Fastighetsskötsel                      167

Snöröjning                                 81

Städning                                    75

Rep/underhåll löpande              100

Rep enl underhållsplan              100

Uppvärmning, el                       450

Vatten & avlopp                         70

Renhållning, sophämtning           45

Försäkringar                               60

Samfällighetsavgift                     55

Kabel-TV                                    35

Fastighetsskatt                         167

Revisionsarvode                          17

Förvaltningsarvoden                   68

Adm., kontor                             45

Styrelsearvoden                        100

Övriga arvoden                           25

Reseersättning                            14

Arbetsgivaravgifter                     35

Avskrivningar                             105

KOSTNADER                            1 814


RESULTAT                               -  54

Ränteintäkter                              5

RESULTAT                               -  49