Ekonomi
Underhållsplan

     

Brf Skogsfåglarna 

UNDERHÅLLSPLAN 2020

 

 

Långsiktiga behov:

Behov av omläggning av taken. Under det senaste året har vi haft några problem som har åtgärdats, men vi håller löpande kontroll av taken. Vår uppfattning är dock fortfarande att en kommande omläggning av taken ligger några år fram i tiden.                                                                                                                            

Målning av Tjädern-stugorna. 

Målning av Tjädern-stugorna har funnits med på underhållsplanen i flera år men prioriterats ner p g a andra mer prioriterade åtgärder.

Byte av heltäckningsmattor.      

Önskemål om byte av heltäckningsmattor har framförts men eftersom det är en dyrbar åtgärd har den åtgärden prioriterats ner.

Öppen fråga om vi i en framtid ska ha nytt ventilationssystem, men det är tveksamt eftersom det är en mycket dyr investering

Underhåll 2019-20 

Åtgärdande av taknedhäng, nya stolpar och altantrall på några Tjädern-stugorna.     

Åtgärd  beställd 

Nya /förhöjda ventilationsskorstenar med snöskydd på taken för att undvika läckage.                       

Hålls under uppsikt för tillfället men ska beställas för åtgärd under året   

Duschväggar till samtliga stugor i stället för draperier.       

Fortsatt successivt utbyte av matgrupperna.

 

Kortsiktigt planerat utbyte av gammal utrustning.   

Utrustning som går sönder byts omedelbart. Om ekonomin  tillåter utbyte av bara gammal sliten utrustning (som t ex spisar och varmvattenberedare) så försöker vi byta ut några per år. 

 

2020-05-27


                             


Budget 2020

Årsavgifter                            1 500

Hyresintäkter                           150

Medlemsavgifter                        30

Övriga intäkter                          15

INTÄKTER                              1 695


Fast.skötsel                             171

Snöröjning                                 80

Städning                                    75

Sotning                                      10

Rep/underhåll löpande             100

Rep enl underhållsplan              50

Uppvärmning, el                       450

Vatten & avlopp                         60

Renhållning, sophämtning           45

Försäkringar                               60

Samfällighetsavgift                     53

Kabel-TV                                    36

Fastighetsskatt                         157

Revisionsarvode                          16

Förvaltningsarvoden                   66

Adm., kontor, övr                       40

Styrelsearvoden                          99

Övriga arvoden                           30

Reseersättning                            14

Arbetsgivaravgifter                     30

Avskrivningar                             105

KOSTNADER                            1 747


RESULTAT                               -  52

Ränteintäkter                              5

RESULTAT                               -  47