Ekonomi


Brf Skogsfåglarna

UNDERHÅLLSPLAN 2023

Genomfört underhåll 2022


Omläggning av läckande yttertak har genomförts på ett antal hus under 2022.Planerat underhåll 2023


Under närmast kommande åren prioriteras framför allt åtgärder, som kan reducera energiåtgången att genomföras.


Reparationer och underhåll i övrigt och utbyte av inventarier och köksutrustning görs i normal omfattning.


För övrigt gäller policyn att inventarier byts ut successivt när behov uppstår.Budget 2023 (1 000 kr)


Årsavgifter och hyror                 2 005

Övriga rörelseintäkter                     43


Rörelsens intäkter                   2 048


Fastighetskostnader                     399

Reparationer                                 210

Periodiskt underhåll                      200 

Taxebundna kostnader                 715

Övriga driftkostnader                    171

Fastighetsskatt                             180

Övriga förvaltnings och

rörelsekostnader                          139

Personalkostnader                       232

Avskrivningar                                105


Rörelsens kostnader               2 351


Rörelsens resultat                    - 303