Protokollet är signerat digitalt vilket framgår på stämmoprotokollet ni kan ta del av på SBC Portalen

Protokoll från Föreningsstämman i BostadsrättsföreningenSkogsfåglarna på, Klara Östra Kyrkogata 1 Stockholm den 29 maj2024.

Bilaga – BRF Skogsfåglarna, Föreningsstämman 2024-05-29, Närvarolista/Röstlängd

(finns hos ordförande pga dataskyddsförordningen)


1. Föreningens ordförande Anne von Sydow hälsade alla välkomna tillföreningsstämman, lät de närvarande styrelsemedlemmarna och medlemmarnapresentera sig samt förklarade stämman öppnad.

2. Stämman valde enhälligt Anne von Sydow till stämmoordförande.

3. Stämman utsåg Jan Knutsen till protokollförare.

4. Dagordningen godkändes.

5. Mats Nyström och Anna Myrhed valdes till justerare och rösträknare.

6. Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut 2-6 veckor innan stämman och denna gång skickades den ut 4 veckor innan mötet av SBC.Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.

7. Röstlängd över de närvarande upprättades. 7 av föreningens 20 andelsstugor representeras av 9 medlemmar varav 1 via fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Anne von Sydow berättade kort omföreningens historia, läget, samfälligheten och årsredovisningen. AnnaRagnarsson höll en kort dragning om underhållsplanen som är upprättad och tagen i bruk. Denna är kopplad till en ekonomisk plan. Stämman godkände årsredovisningen.

9. En summering av revisionsberättelsen lästes upp av Mats Nyström. Hela revisions berättelsen finns i årsredovisningen som funnits tillgänglig på SBCportalen samt på begäran hos styrelsen. Det fanns inga anmärkningar och revisorerna förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Stämman fastställde och godkände resultat- och balansräkning.

11. Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.

12. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13. På förslag från stämman beslutades att arvodet till styrelsen bibehålls med 1,5 inkomstbasbelopp. Detta belopp delas därefter upp internt inom styrelsen.Arvodet till internrevisorn Mats Nyström förblir 2 500 sek.

14. Stämman beslutade att styrelsen under kommande period kommer att vara 5 styrelseledamöter och 1 suppleant.

15. Stämman beslutade att omvälja Anne von Sydow, Anna Ragnarsson, Filip Dausch, Peter Hedvall och Jan Knutsen till ordinarie styrelsemedlemmar. Andrea Sundstrand omvaldes som suppleant.

16. Stämman beslutade att välja Tobias Wiklund som externrevisor, omval av MatsNyström som internrevisor och omval av Camilla Graf Morin som revisorssuppleant.

17. Stämman lyckades inte finna villiga att ingå i valberedningen, varför denna funktion förblir obesatt. Ett problem för denna förening är att medlemmarna inte känner varandra och är utspridda över landet.

18. Inga övriga ärenden i stadgeenlig ordning har inkommit.

19. Anne von Sydow avslutade stämman och tackade övriga styrelsen för ett gott arbete samt de närvarade för sin delaktighet.


Vid protokollet: Jan Knutsen

Stämmoordförande: Anne von Sydow

Justeras: Mats Nyström och Anna Myrhed


Kallelse till föreningsstämma


Datum och tid: 29 maj kl 18:00

Lokal: Klara Östra Kyrkogata 1, hörnan VattugatanDagordning

1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadge enligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.Beslut om resultatdisposition
12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13.Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande

verksamhetsår
14.Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15.Val av styrelseledamöter och suppleanter
16.Val av revisor och revisorssuppleant
17.Val av valberedning
18.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19. Avslutande

Årsredovisningen för 2023 kan hämtas på https://hemma.sbc.se/kundportal/login eller rekvireras från styrelsen (brfskogsfaglarna@hotmail.com) ange e-postadress. Styrelsen kommer bjuda på smörgås och kaffe/te och vill därför att ni anmäler till styrelsen senast den 20 maj om ni kommer på stämman till brfskogsfaglarna@hotmail.com.


Huddinge den 25 april 2024
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skogsfåglarna

Föreningsstämman 2024 

Protokoll och kallelse